Ἡ τριπλὴ διύλισις τοῦ Σωκράτους…

Socrates_Efes_Museum

Τοιχογραφία οἰκίας ποὺ ἀπεικονίζει τὸν Σωκράτην. 1ος-5ος αἰ.  π.Χ. Μουσεῖον τῆς Ἐφέσου.

”Μίαν ἡμέραν ἐκεῖ ποὺ ὁ Σωκράτης ἒκανε τὴ βόλτα του στὴν Ἀκρόπολην, συνάντησε κάποιον γνωστόν του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνακοίνωσε ὃτι θέλει νὰ τοῦ ὁμιλήσῃ γιὰ κάτι  σημαντικὸν ποὺ ἂκουσε, καὶ ἀφορᾶ κάποιον ἀπὸ τοὺς μαθητάς του. Ὁ Σωκράτης τοῦ εἶπε ὃτι θὰ ἢθελε, πρὶν τοῦ ἀναφέρῃ τὶ εἶχε ἀκούσει, νὰ τοῦ κάνῃ τὴν ἐξέταση τῆς “τριπλῆς διυλίσεως”.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου