Τέλος στὶς ἐπιχειρηματολογίες τῶν Βρετανῶν…

Marbles_British_Museum

Τὰ Γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνος, ποὺ ἐκτίθενται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο, ἀποτελοῦν τὸ 50% περίπου τοῦ συνόλου τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου τοῦ Παρθενῶνος  ποὺ σώζεται σήμερα. Ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ καὶ ἐπανένωσή τους μὲ τὸ ἄλλο 45% περίπου ποὺ βρίσκεται στὴν Ἀθήνα ἀποτελεῖ πολιτιστικὴ ἐπιταγὴ ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθῇ.

Ἡ ἀρχαιολόγος καὶ προϊστάμενη τῆς Διευθύνσεως Τεκμηριώσεως καὶ Προστασίας Πολιτιστικῶν Ἀγαθῶν, κα Ἐλένη Κόρκα ἔκανε τὴν παρουσίαση μὴ εὐρέως γνωστῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων ποὺ ἐνισχύουν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὰ ἠθικὰ καὶ νομικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ἐπανενώσεως τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος, σὲ ἡμερίδα γιὰ τὰ Γλυπτὰ ποὺ διεξήχθη στὸ Λονδίνο τὸν Ἰούνιο τοῦ 2012.

Συγκεκριμένα, ἀπὸ χειρόγραφες ἐπιστολὲς ποὺ εἶχε ἀνταλλάξει τὸ 1811 ὁ λόρδος Ἔλγιν μὲ τὸν διάδοχό του Βρετανὸ πρέσβη στὴν Ὑψηλὴ Πύλη, συνάγεται πὼς ἡ ἀφαίρεση καὶ μεταφορὰ τῶν γλυπτῶν ἦταν παράνομη.

Μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἔλγιν ὁ διάδοχός του στὴν Κωνσταντινούπολη, Ρόμπερτ Ἀντὲρ τὸν ἐνημερώνει ὅτι οἱ ὀθωμανικὲς ἀρχὲς θεωροῦσαν ὅτι δὲν εἶχε χορηγηθεῖ ἄδεια ἀφαιρέσεως τῶν γλυπτῶν ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο. Ὁ λόρδος Ἔλγιν ἐμφανίζεται σὲ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ἀντὲρ νὰ τοῦ στείλῃ νέα ἐπιστολὴ στὴν ὁποία νὰ τονίζῃ ὅτι οἱ ὀθωμανικὲς ἀρχὲς στὴν Ἀθήνα εἶχαν πουλήσει τὰ γλυπτά, ἀνεξαρτήτως ἐπίσημης ἀδεῖας. Ὁ Ἔλγιν ἤθελε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ πείσῃ τὰ μέλη τῆς βρετανικῆς Βουλῆς ὅτι εἶχε ἀγοράσει τὰ γλυπτὰ ὡς ἰδιώτης (ἐπίσης ψευδὴς ἰσχυρισμός) καὶ ὅτι γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὴ βρετανικὴ κυβέρνηση ἔπρεπε νὰ τοῦ καταβάλλῃ τὸ ὑψηλὸ ἀντίτιμο ποὺ ζητοῦσε γιὰ τὴν πώληση τῶν κλασικῶν ἀρχαιοτήτων στὸ βρετανικὸ δημόσιο.

Οἱ ἐπιστολὲς ἀνακαλύφθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἀπὸ τὴν κα. Κόρκα, στὰ ἀρχεῖα τῆς οἰκογένειας τοῦ λόρδου Ἔλγιν καὶ στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Λονδίνου. Ὅπως ἡ ἴδια δήλωσε στὸ ΣΚΑΙ, οἱ ἀδιάσειστες ἀποδείξεις ποὺ συνιστοῦν οἱ ἐπιστολὲς πρέπει νὰ ἀξιοποιηθοῦν στὸ πλαίσιο μίας ἀνανεωμένης καὶ ὀργανωμένης ἐκστρατείας διεκδικήσεως τῶν γλυπτῶν.

Ταυτόχρονα, ὁ δημοσιογράφος καὶ ἐρευνητὴς Κῶστας Τσαροῦχας παρουσίασε τὴν ἔκδοση τοῦ ἐκδοτικοῦ ὀμίλου του, «Αλήθεια»,  ποὺ περιλαμβάνει 21 ἔγγραφα ἐντοπισμένα ἀπὸ τὸν ἴδιο σὲ ἀρχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι ἀπὸ συστάσεώς του, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔθετε ζήτημα ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν ἀπὸ τὸ Λονδίνο.

Συνεπῶς, ἡ ἀφαίρεση τῶν Γλυπτῶν ἀπὸ τὸν Ἔλγιν χαρακτηρίζεται ὡς ἐνέργεια ἀρχαιοκαπηλείας καὶ καταρρίπτεται ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Βρετανῶν γιὰ δῆθεν ὕπαρξη ἀδείας, παραχωρημένης ἀπὸ τὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἀφαίρεσή τῶν Γλυπτῶν ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο…

marbles460

Φυσικὰ ὁ ἐπόμενος ἰσχυρισμός τους γιὰ τὴν μὴ ὕπαρξη καταλλήλου χώρου γιὰ τὴ στέγαση καὶ ἔκθεσή τους, ἔπαψε νὰ ὑφίσταται μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως…

Τί ἄλλο ἔχουν νὰ προβάλλουν ὡς ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Γλυπτῶν;  Μὰ φυσικά! Δὲν ἔχουμε τὴν τεχνολογία γιὰ τὴν συντήρησή τους, ἀποφάνθηκαν οἱ Βρετανοί, ἰσχυριζόμενοι ὅτι μποροῦν καλλίτερα νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς σύγχρονες ἀπαιτήσεις τῆς συντηρήσεως τῶν πολυτίμων αὐτῶν γλυπτῶν καὶ μνημείων τῆς Ἑλλάδος!

Τὴν κατάρριψη ὁλόκληρης τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν Βρετανῶν ὅμως, ἔρχεται νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ πρόγραμμα STONECORE, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ κος Κλεισθένης Δημητριάδης:

  • Το 2008 έως το 2011, το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαιων Μνημείων και της εταιρίας μας, επέτυχε να συμμετάσχει και να υλοποιήσει με επιτυχία σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και εφαρμογής της νανοτεχνολογίας για την συντήρηση των μαρμάρων σε διάφορα μνημεία της Ευρώπης. Το πρόγραμμα STONECORE (www.stonecore-europe.eu) εκτελέστηκε με επιτυχία σε μάρμαρα του Θεάτρου της Μεγαλόπολης και η τεχνολογία μεταβιβάστηκε στους συντηρητές του ΥΠΠΟ. Τον Ιούνιο φέτος, το πρόγραμμα αυτό βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα από τα 10 καλύτερα προγράμματα στην νανοτεχνολογία στην Ευρώπη, μεταξύ πολλών χιλιάδων συμμετοχών. Ενημερώστε επίσης και τους κ.κ. Άγγλους συντηρητές του Βρεταννικού Μουσείου ότι οι συντηρητές του Μουσείου της Ακρόπολης αλλά και του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού ευρύτερα, έχουν ξεφύγει παρασάγγας από αυτά που νόμιζαν και ισχυρίζονταν κάποια χρόνια πίσω..

Με εκτίμηση,

Κλεισθένης Δημητριάδης

Γεωφυσικός (M.Sc.) GEOSERVICE  

Ὁλοκληρώνοντας, νὰ ἐπισημάνουμε τὰ λόγια τοῦ Ντέϊβιντ Χὶλ (προέδρου τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ἐπανένωση τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος), σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὰ ΝΕΑ ὑπὸ τὸν τίτλο  «Αν δεν επιστρέψουν οι Βρετανοί τα Γλυπτά του Παρθενώνα, θα πάμε να τα πάρουμε!»

«…[…]…Τα Γλυπτά δεν είναι ξεχωριστά μόνο για την Ελλάδα. Είναι ύψιστα επιτεύγματα του 5ου αι. π.Χ., του Χρυσού Αιώνα του Περικλή», επισημαίνει ο Ντέιβιντ Χιλ. «Και επειδή το Βρετανικό Μουσείο γνωρίζει τη σημασία τους, γι’ αυτόν τον λόγο θέλει και να τα κρατήσει…[…]…».

Χλόη

Shortlink: http://wp.me/p2VN9U-zq

3 Responses to Τέλος στὶς ἐπιχειρηματολογίες τῶν Βρετανῶν…

  1. Παράθεμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  2. Παράθεμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΙΟΥΝΙΟΥ | Ἑλληνοϊστορεῖν

  3. Παράθεμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Ἑλληνοϊστορεῖν

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: